Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Reserveren

Wanneer u een excursie wilt boeken, dan kunt u deze via deze website van VIP Tour Varna selecteren en reserveren. In het geval u telefonisch boekt, dan kunt u uw keuze aan ons doorgeven. Reservaties worden geaccepteerd tot 2 dagen voor vertrek van de door u gelesecteerde datum naar gelang de beschikbaarheid. Indien u via de VIP Tour Varna website of telefonisch boekt dan ontvangt u van ons binnen de 3 werkdagen de factuur in Bulgaarse Leva, omgerekend naar Euro volgens de dan geldende internationale wisselkoers die u via bankoverschrijving betaalt aan ons. De bevestiging van uw reservatie en uw ticket, die u dient af te geven bij het opstappen, verkrijgt u binnen de 3 werkdagen na het ontvangen van de bankoverschrijving.

Annulatie

VIP Tour Varna heeft het recht om de excursies te annuleren wanneer het minimum aantal deelnemers van 4 personen niet wordt gehaald. Wanneer een excursie niet doorgaat wegens onvoldoende deelnemers dan verneemt u dit u voor het plaatsvinden van de excursie. Indien mogelijk zal VIP Tour Varna een alternatieve datum aanbieden. U, als deelnemer, kan zonder kosten de excursie annuleren tot 4 dagen / 96 uur voor het plaatsvinden van de excursie. Annuleert u de excursie tussen de 4 dagen / 96 uur tot 2 dagen / 48 uur voor vertrek dan wordt een annulatiekost aangerekend van 25%. Voor annulaties binnen de 2 dagen / 48 uur wordt 50% aangerekend.

 

Uitvoering

De excursies worden uitgevoerd met nederlandstalige begeleiding. Wij behouden het recht tot aanpassingen van de volgorde van de aangeboden bezienswaardigheden en  eventuele wijzigingen in het programme door onvoorziene omstandigheden. U bent verplicht het ticket dat u gekregen hebt na af te geven bij het opstappen van de uitstap.

 

Klachten

VIP Tour Varna zal al het mogelijke doen om de activiteit waarvoor het ticket gekocht is overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen. Klachten over de activiteit waarvoor het ticket gekocht is en verzoeken tot terugvordering van de aankoopprijs dienen binnen de 5 werkdagen na de datum van de activiteit, schriftelijk of per email de VIP Tour Varna te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. VIP Tour Varna onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk of per email binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn. De bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering schriftelijk of per email indienen.

Aansprakelijkheid

Voor schade ontstaan als gevolg van door de VIP Tour Varna aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is VIP Tour Varna nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de VIP Tour Varna en/of zijn in loondienst zijnde medewerkers. Deelname aan de activiteit waarvoor het ticket gekocht is, is voor eigen rekening en risico. VIP Tour Varna is slechts aansprakelijk voor door de deelnemer geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de deelnemer toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van VIP Tour Varna, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen VIP Tour Varna verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

 

Overmacht

Als overmacht voor VIP Tour Varna, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de VIP Tour Varna niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door VIP Tour Varna zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan VIP Tour Varna gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor eerdergenoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.

Contacgegevens

VIP Tour Varna OOD

Telefoon                 : +359 899 339 990

Email                     : info@viptourvarna.com

Website                  : www.viptourvarna.com

Bulstat Bulgarije     :  205074914